THE 39TH GRAMMY AWARDS

February 26, 1997
NDGrammy.gif (15480 bytes)
gwen010.jpg (12194 bytes)
gtom.jpg (12638 bytes)gtony.jpg (10314 bytes)gwen44.jpg (13187 bytes)gwen5.jpg (13183 bytes)gwen077.jpg (11194 bytes)smtg.jpg (16796 bytes)