PEPSI ARENA - ALBANY, NEW YORK

October 10, 1997

Albany01.jpg (28146 bytes)